Zbigniew Ekiert

Kancelaria Notarialna

Zamiana

Zamiana to umowa, w której strony umowy zobowiązują się przenieść własność jednej nieruchomości, w zamian za zobowiązanie do przeniesienia własności innej nieruchomości.

Informacje i dokumenty niezbędne do przygotowania aktu notarialnego:

  • dane osobowe stron: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu), PESEL, adres zamieszkania, określenie stanu cywilnego, a w przypadku osób prawnych (lub innych podmiotów): pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby;
  • określenie przedmiotów zamiany;
  • określenie wartości przedmiotów zamiany;
  • numer księgi wieczystej nieruchomości;
  • określenie terminu wzajemnego wydania przedmiotów umowy.