Zbigniew Ekiert

Kancelaria Notarialna

Czynności notarialne

Notariusz dokonuje czynności notarialnych między innymi na podstawie, dokumentów przedłożonych przez stawąjące przed nim osoby. Z uwagi na konieczność wcześniejszego zapoznania się z dokumentami przez Notariusza i pracowników Kancelarii oraz sprawność przygotowania czynności, dobrze jest udostępnić dokumenty wcześniej, jeszcze przed ustalonym terminem dokonania czynności notarialnej. Chodzi o dokumenty na podstawie, których zostanie dokonana czynność notarialna, jak i dowody osobiste lub paszporty osób przystępujących do czynności. Wcześniej można złożyć dokumenty, jak i dowody tożsamości w oryginale lub w kopii, skanowane, sfotografowane, przesłane pocztą elektroniczną, bądź w siedzibie Kancelarii przy ul. Władysława Łokietka 32-33 w Gorzowie Wlkp. Natomiast w momencie dokonywania czynności notarialnej, dokumenty oraz dowody tożsamości stawających do czynności, powinny zostać przedłożone w oryginale. Współpraca zainteresowanych z pracownikami Kancelarii umożliwi sprawne i profesjonalne dokonanie umówionej czynności.

Wszelkie pytania można kierować również do pracowników Kancelarii bezpośrednio z tej strony, drogą poczty elektronicznej na podane adresy, telefonicznie, faksem. Pracownicy Kancelarii jak i Notariusz Zbigniew Ekiert odpowiedzą na Państwa pytania i wyjaśnią wątpliwości.

Czynności notarialne

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie Notariusz dokonuje czynności, którym strony pragną nadać formę notarialną lub są do tego obowiązane.

Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa, jako osoba zaufania publicznego, a czynności notarialne dokonane przez niego mają charakter dokumentu urzędowego.

Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim, a na żądanie strony Notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

Notariusz ma obowiązek odmówić dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem.

Co do zasady, czynności notarialne dokonywane są w kancelarii notarialnej, natomiast, gdy przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności, mogą być dokonane w innym miejscu. Poza kancelarią, ogólnie rzecz biorąc, chodzi o wykonanie czynności związanych ze zgromadzeniem większej ilości uczestników lub też na przykład stanem zdrowia osoby stawającej, który uniemożliwia jej stawienie się w kancelarii. W takich sytuacjach Notariusz udaje się na miejsce i tam wykonuje swoje czynności.

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, wyróżnia następujące rodzaje czynności notarialnych:

  1. sporządza akty notarialne;
  2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
  3. sporządza poświadczenia;
  4. doręcza oświadczenia;
  5. spisuje protokoły;
  6. sporządza protesty weksli i czeków;
  7. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
  8. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
  9. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
  10. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Czynności notarialne powinny być sporządzone w sposób zrozumiały i przejrzysty. Notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów wszystkich stron umowy oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Notariusz obowiązany jest udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej. Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne.

OPIS NIEKTÓRYCH CZYNNOŚCI NOTARIALNYCH