Zbigniew Ekiert

Kancelaria Notarialna

Pożyczka

Umowa zawierająca zobowiązania stron, osoby dającej pożyczkę do przeniesienia na własność biorącego określonej kwoty pieniędzy albo rzeczy oznaczonych, co do gatunku oraz zobowiązanie biorącego do zwrócenia tej samej kwoty pieniędzy albo tej samej ilości rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Pożyczka może być umową odpłatną lub nieodpłatną. Dotyczy najczęściej pieniędzy a odpłatność stanowią odsetki. Nie jest wymagana forma aktu notarialnego, ale taka forma daje możliwość zabezpieczenia roszczeń dającego pożyczkę poprzez poddanie się przez biorącego pożyczkę rygorowi egzekucji w trybie art. 777 paragraf 1 pkt 4 k.p.c.

Dokumenty niezbędne do podpisania aktu notarialnego:

  • dane osobowe stawających: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu), PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania.