Zbigniew Ekiert

Kancelaria Notarialna

Notariusz gorzów

Alimenty

Bezwzględnie obowiązujące przepisy o alimentacji, nie stanowią przeszkody do zawarcia umowy o ustalenie obowiązku alimentacyjnego, w formie aktu notarialnego. Warunkiem jest ustalenie przez strony takiej umowy wysokości świadczeń alimentacyjnych odpowiadającej usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego i majątkowym możliwością zobowiązanego. Wiąże się to oczywiście z koniecznością zmiany umowy w miarę zmiany potrzeb i owych możliwości.

Informacje i dokumenty niezbędne do sporządzenia aktu notarialnego umowy o ustalenie obowiązku alimentacyjnego:

 • dane osobowe uprawnionego i zobowiązanego: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu), PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania;
 • informacja o dochodach i ich źródle dotycząca uprawnionego i zobowiązanego;
 • wysokość świadczenia;
 • terminy zapłaty kolejnych rat.

Czynności notarialne

Notariusz dokonuje czynności notarialnych między innymi na podstawie, dokumentów przedłożonych przez stawąjące przed nim osoby. Z uwagi na konieczność wcześniejszego zapoznania się z dokumentami przez Notariusza i pracowników Kancelarii oraz sprawność przygotowania czynności, dobrze jest udostępnić dokumenty wcześniej, jeszcze przed ustalonym terminem dokonania czynności notarialnej. Chodzi o dokumenty na podstawie, których zostanie dokonana czynność notarialna, jak i dowody osobiste lub paszporty osób przystępujących do czynności. Wcześniej można złożyć dokumenty, jak i dowody tożsamości w oryginale lub w kopii, skanowane, sfotografowane, przesłane pocztą elektroniczną, bądź w siedzibie Kancelarii przy ul. Władysława Łokietka 32-33 w Gorzowie Wlkp. Natomiast w momencie dokonywania czynności notarialnej, dokumenty oraz dowody tożsamości stawających do czynności, powinny zostać przedłożone w oryginale. Współpraca zainteresowanych z pracownikami Kancelarii umożliwi sprawne i profesjonalne dokonanie umówionej czynności.

Wszelkie pytania można kierować również do pracowników Kancelarii bezpośrednio z tej strony, drogą poczty elektronicznej na podane adresy, telefonicznie, faksem. Pracownicy Kancelarii jak i Notariusz Zbigniew Ekiert odpowiedzą na Państwa pytania i wyjaśnią wątpliwości.

Czynności notarialne

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie Notariusz dokonuje czynności, którym strony pragną nadać formę notarialną lub są do tego obowiązane.

Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa, jako osoba zaufania publicznego, a czynności notarialne dokonane przez niego mają charakter dokumentu urzędowego.

Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim, a na żądanie strony Notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

Notariusz ma obowiązek odmówić dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem.

Co do zasady, czynności notarialne dokonywane są w kancelarii notarialnej, natomiast, gdy przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności, mogą być dokonane w innym miejscu. Poza kancelarią, ogólnie rzecz biorąc, chodzi o wykonanie czynności związanych ze zgromadzeniem większej ilości uczestników lub też na przykład stanem zdrowia osoby stawającej, który uniemożliwia jej stawienie się w kancelarii. W takich sytuacjach Notariusz udaje się na miejsce i tam wykonuje swoje czynności.

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, wyróżnia następujące rodzaje czynności notarialnych:

 1. sporządza akty notarialne;
 2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 3. sporządza poświadczenia;
 4. doręcza oświadczenia;
 5. spisuje protokoły;
 6. sporządza protesty weksli i czeków;
 7. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 8. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 9. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 10. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Czynności notarialne powinny być sporządzone w sposób zrozumiały i przejrzysty. Notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów wszystkich stron umowy oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Notariusz obowiązany jest udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej. Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne.

OPIS NIEKTÓRYCH CZYNNOŚCI NOTARIALNYCH

Notariusz Zbigniew Ekiert

Notariusz Zbigniew Ekiert ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W kolejnych latach zdobył także uprawnienia prokuratora a następnie radcy prawnego. W czasie swojej kilkunastoletniej praktyki w innych zawodach prawniczych i stosowaniu prawa, Notariusz Zbigniew Ekiert nabył szereg umiejętności zarówno praktycznych, jak i teoretycznych.

W 2011 roku, decyzją Ministra Sprawiedliwości, Zbigniew Ekiert powołany został na stanowisko Notariusza w Strzelcach Krajeńskich a następnego roku w Gorzowie Wielkopolskim i otworzył Kancelarię Notarialną w Gorzowie Wielkopolskim, przy ulicy Władysława Łokietka 32-33.

Niewątpliwie największą troską Notariusza jak i pracowników kancelarii jest wykonywanie swych obowiązków zgodnie z prawem, sumieniem, uczciwie, w warunkach zachowania tajemnicy zawodowej i troski o słuszne interesy klientów.

Słownik terminów prawnych

DZIEDZICZENIE

Dziedziczenie to wejście spadkobiercy lub kilku spadkobierców (będące skutkiem zdarzenia prawnego – śmierci osoby fizycznej) w sytuację prawną spadkodawcy, polegającą w szczególności na nabyciu praw i obowiązków majątkowych, których podmiotem był spadkodawca. Krąg spadkobierców wyznacza wola spadkodawcy, przy dziedziczeniu testamentowym lub przepis ustawy przy dziedziczeniu ustawowym.

KSIĘGA WIECZYSTA

Księgi wieczyste to rejestr publiczny, który przedstawia stan prawny nieruchomości. Pozwala autorytatywnie ustalić, komu i jakie przysługują prawa do danej nieruchomości. Są prowadzone dla nieruchomości, co oznacza, że jedna osoba może być wskazana, jako właściciel w kilku księgach wieczystych. Natomiast prawo własności winno być wykazane w jednej i tylko w jednej księdze wieczystej.

Najważniejsze zasady ksiąg wieczystych to:

 • jawność formalna – każdy może w obecności pracownika sądu zapoznać się z treścią księgi wieczystej, w związku, z czym nie można zasłaniać się nieznajomością wpisów w księdze wieczystej ani wniosków, o których uczyniono w niej wzmiankę; zasada nie rozciąga się jednak na akta księgi, które przeglądać może jedynie osoba mająca interes prawny oraz notariusz,
 • domniemanie zgodności ze stanem prawnym – domniemywa się, że stan prawny ujawniony w księdze wieczystej jest zgodny z rzeczywistością,
 • rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych – w razie niezgodności między stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym, treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według księgi wieczystej nabył własność lub inne prawo rzeczowe,
 • pierwszeństwo praw wpisanych – ograniczone prawa rzeczowe wpisane do księgi wieczystej mają pierwszeństwo, przed takimi prawami niewpisanymi do księgi.

Księga wieczysta składa się z 4 działów (w rzeczywistości z pięciu, bo dział pierwszy dzieli się na dwa), w których wpisuje się:

1. dział I:

 1. dział I-O: „Oznaczenie nieruchomości” – dane pochodzące z ewidencji gruntów, pozwalające na dokładne oznaczenie nieruchomości,
 2. dział I-Sp: „Spis praw związanych z własnością” – ewentualne prawa związane z prawem własności wpisanej nieruchomości,

2. dział II – oznaczenie właściciela (właścicieli) lub użytkownika wieczystego,

3. dział III – ograniczone prawa rzeczowe (z wyjątkiem hipotek), ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości (z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek),

4. dział IV – hipoteki, z dokładnym określeniem wysokości, waluty, zakresu, rodzaju, pierwszeństwa i ewentualnych innych cech hipoteki.

Pewne modyfikacje w zakresie wpisów w poszczególnych działach dotyczą ksiąg prowadzonych dla ograniczonych praw rzeczowych.

Wpisów do księgi wieczystej dokonuje sąd wieczystoksięgowy w osobie sędziego lub – coraz częściej – referendarza sądowego, na podstawie złożonych wniosków, wyjątkowo tylko z urzędu. Wpis do księgi jest specyficzną formą orzeczenia sądowego i jako taki podlega kontroli instancyjnej: od wpisu oraz oddalenia wniosku o wpis zarówno wnioskodawcy, jak i uczestnikom postępowania wieczystoksięgowego służy apelacja (do sądu okręgowego) lub skarga na orzeczenie referendarza (do sądu rejonowego, w którym ten referendarz orzeka).

Przy każdej księdze wieczystej są prowadzone akta, gdzie składa się wszystkie dokumenty i pisma, które były podstawą wpisów w księdze. Akta, jak wyżej wskazano, nie są objęte zasadą pełnej jawności.

Od 2003 w Polsce jest sukcesywnie prowadzona informatyzacja ksiąg wieczystych. W większości sądów wieczystoksięgowych nowe księgi są od razu zakładane i prowadzone w formie elektronicznej. Pozostałe księgi, prowadzone dotychczas w formie pisemnej są sukcesywnie informatyzowane. 16 czerwca 2010 na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości uruchomiono publiczny system dostępowy. W tym dniu w bazie danych zapisanych było 12,1 mln spośród 18,8 mln wszystkich ksiąg wieczystych. Zakończenie przenoszenia wszystkich ksiąg wieczystych zaplanowane zostało na rok 2013 r. Dostęp do systemu możliwy jest tutaj: http://ekw.ms.gov.pl/

ZACHOWEK

Zachowek to forma ochrony interesów osób najbliższych spadkodawcy, którym przysługuje roszczenie względem spadkobierców, powołanych do dziedziczenia, o zapłatę określonej sumy pieniężnej, zwanej zachowkiem. Obowiązek ten powstaje w chwili śmierci spadkodawcy i należy do długów spadkowych. Zachowek zabezpiecza interesy osób najbliższych, pominiętych przez spadkodawcę w testamencie. Podmiotami uprawnionymi do zachowku są zstępni, małżonek oraz rodzice spadkodawcy, jeśli byliby powołani do spadku z ustawy, z wyłączeniem:

 1. osób uznanych za niegodne,
 2. osób, które zrzekły się dziedziczenia lub odrzuciły spadek przysługujący im z mocy ustawy,
 3. małżonka wyłączonego od dziedziczenia w trybie artykułu 940 kc, czyli w sytuacji, gdy spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu z winy małżonka i żądanie to okazało się uzasadnione,
 4. osób wydziedziczonych przez spadkodawcę.

Spadkobiercami uprawnionymi do zachowku są, gdy udział w spadku nie pokrywa należnego im zachowku. Roszczenie powstaje, gdy uprawniony nie otrzymał go w innej postaci niż powołanie do dziedziczenia.

Zobowiązanymi z tytułu zachowku są spadkobiercy powołani do dziedziczenia, osoby, na rzecz których spadkodawca ustanowił zapis windykacyjny oraz obdarowani darowizną doliczoną do spadku.

Wysokość zachowku zawsze określa się w oznaczonej kwocie pieniężnej, która zależy od wartości całego spadku, wielkości udziału spadkowego, który przypadłby danej osobie przy dziedziczeniu ustawowym oraz czy uprawniony jest trwale niezdolny do pracy bądź osobą małoletnią.

Uprawnionemu, który jest trwale niezdolny do pracy oraz małoletniemu zstępnemu należy się 2/3 udziału spadkowego, który przypadłby mu przy dziedziczeniu ustawowym. Wszystkim pozostałym należy się 1/2 udziału spadkowego, który przypadałby im przy dziedziczeniu ustawowym.

ZADATEK

Zadatek to dodatkowe zastrzeżenie umowne. Służy do zabezpieczenia interesów obu stron umowy. Strona, która nie wykona swojego zobowiązania traci zadatek, jeśli sama go dała, albo obowiązana jest go zwrócić w dwukrotnej wysokości. Od 2008 roku zadatek jest skuteczny, jeżeli zostanie wręczony przed, w trakcie lub po zawarciu umowy. Zadatkiem może być określona suma wyrażona w pieniądzu, jak również rzecz ruchoma. Wysokość zadatku nie powinna przekraczać wartości przyszłego zobowiązania.

Zadatek jest najczęściej stosowany w umowach przedwstępnych (sprzedaży nieruchomości, samochodu itp.). Dzięki niemu każda ze stron zabezpiecza się na wypadek zerwania umowy w ostatniej chwili przez drugą stronę.

Zadatek różni się od zaliczki tym, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron, druga strona wzbogaca się o wysokość zadatku; natomiast zaliczka jest po prostu zwracana, bez dodatkowych konsekwencji. Zadatek staje się nim tylko wtedy, gdy zostanie to jasno określone w umowie – bez takiego określenia będzie to zaliczka.

ZALICZKA

Zaliczka regulowana jest przez ogólne przepisy kodeksu cywilnego dotyczące wykonywania umów wzajemnych. Zgodnie z kodeksem, zaliczka traktowana może być jedynie, jako wpłata na poczet przyszłych należności, która po zrealizowaniu umowy wliczona jest w cenę usługi. Oznacza to, że w przypadku odstąpienia od umowy przez usługodawcę, który pobrał zaliczkę, zmuszony jest zwrócić ją odbiorcy. W sytuacji, gdy z umowy rezygnuje osoba wpłacająca zaliczkę, ma ona prawo zażądać jej zwrotu. Oznacza to, że w obydwu przypadkach zaliczka wraca do zleceniodawcy.

O Kancelarii

Na wstępie, witam serdecznie Państwa na stronie www.notariusz-ekiert.pl należącej do Kancelarii Notarialnej Notariusza Zbigniewa Ekierta w Gorzowie Wielkopolskim.

W ramach przewidzianych przepisami prawa oraz zasadami etyki zawodu notariusza, Kancelaria proponuje Państwu profesjonalne dokonanie czynności notarialnych. Ponadto Notariusz Zbigniew Ekiert zapewnia Państwu rzeczowe, kulturalne i indywidualne podejście w wyjaśnieniu wątpliwości, wskazaniu możliwych rozwiązań i udzieleniu niezbędnych informacji.

Pracownicy Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Ekierta oraz Notariusz osobiście, udzielą Państwu telefonicznie, drogą poczty elektronicznej lub osobiście w siedzibie Kancelarii, wyczerpujących informacji umożliwiających, obsługę w zakresie dokonania czynności notarialnej. W ten oto sposób uzyskają Państwo informacje na temat prawnych możliwości załatwienia sprawy, przygotowania niezbędnych dokumentów, wysokości kosztów.

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00. Po wcześniejszym uzgodnieniu, istnieje możliwość dokonania czynności o innej porze każdego dnia tygodnia – również w sobotę, niedzielę i święta.

Siedziba Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Ekierta mieści się w centrum Gorzowa Wielkopolskiego, w Centrum Handlowo Usługowym KASKADA przy ul. Władysława Łokietka 32-33, przy skrzyżowaniu z ul. Wybickiego. Położenie Kancelarii zapewnia dogodny dojazd komunikacją miejską (www.mzk-gorzów.com.pl m.in. linie autobusowe 107, 113, 122, 124, 125, 126, 405, 501 i tramwajowe 2 i 3) lub samochodem. W przypadku dojazdu samochodem, przy ulicy Wybickiego przed budynkiem KASKADA, jak i przy ul. Władysława Łokietka, znajdą Państwo miejsca parkingowe. Kancelaria usytuowana jest na pierwszym piętrze, ale budynek jest wyposażony w windę, w związku z tym jest zapewniony dostęp do Kancelarii, dla osób mających trudności z poruszaniem się po schodach. Wejście do budynku jest zarówno od strony ul. Władysława Łokietka jak i ul. Wybickiego.

 Kontakt 

Home

Czynności Notarialne

Akty notarialne, poświadczenia dziedziczenia, oświadczenia, protokoły, Protesty weksli i czeków, przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych na nośnikach danych, wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów, projekty aktów i oświadczeń oraz innych dokumentów.

          Notariusz

(…) największą troską Notariusza jak i pracowników kancelarii jest wykonywanie swych obowiązków zgodnie z prawem, sumieniem, uczciwie, w warunkach zachowania tajemnicy zawodowej i troski o słuszne interesy klientów.

        Aktualności

Prezentujemy aktualne sprawy ze świata notariatu polskiego, a także informujemy co ciekawego dzieje się w naszej Kancelarii Notarialnej w Gorzowie Wielkopolskim.

Kancelaria notarialna w Gorzowie Wlkp.

Na wstępie, witam serdecznie Państwa na stronie www.notariusz-ekiert.pl należącej do Kancelarii Notarialnej Notariusza Zbigniewa Ekierta w Gorzowie Wielkopolskim. W ramach przewidzianych przepisami prawa oraz zasadami etyki zawodu notariusza, Kancelaria proponuje Państwu profesjonalne dokonanie czynności notarialnych. Ponadto Notariusz Zbigniew Ekiert zapewnia Państwu rzeczowe, kulturalne i indywidualne podejście w wyjaśnieniu wątpliwości, wskazaniu możliwych rozwiązań i udzieleniu niezbędnych informacji.

Godziny urzędowania

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

Po wcześniejszym uzgodnieniu, istnieje możliwość dokonania czynności o innej porze każdego dnia tygodnia – również w sobotę, niedzielę i święta.

Kontakt

Kancelaria Notarialna
Zbigniew Ekiert Notariusz
ul. Władysława Łokietka 32-33
66-400 Gorzów Wlkp.

tel.: 95 737 97 77

tel. kom.: +48 691 772 505

Akceptujemy płatność kartą