Zbigniew Ekiert

Kancelaria Notarialna

Notariusz gorzów

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo to umocowanie do działania w cudzym imieniu, oparte na oświadczeniu reprezentowanego.

Pełnomocnictwo stanowi jednostronną czynność prawną i nie czyni po stronie pełnomocnika obowiązku reprezentowania mocodawcy.

Udzielenie pełnomocnictwa jest czynnością prawną i wymaga przez mocodawcę posiadania zdolności do czynności prawnych, co najmniej takiej zdolności, jaka jest wymagana dla dokonania czynności, której dotyczy pełnomocnictwo.

Pełnomocnictwa możemy podzielić ze względu na rodzaj: pełnomocnictwo ogólne, do czynności zwykłego zarządu, pełnomocnictwo rodzajowe, obejmujące umocowanie do określonego rodzaju czynności oraz pełnomocnictwo szczególne, obejmujące umocowanie do konkretnej czynności prawnej. Pełnomocnictwa można udzielić ustnie, pisemnie, z poświadczonym podpisem, w formie aktu notarialnego.

Informacje i dokumenty niezbędne do przygotowania aktu notarialnego:

 • dane osobowe dającego pełnomocnictwo oraz pełnomocnika: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu), PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania;
 • określenie, do jakich czynności dający umocowuje pełnomocnika.

Odrzucenie spadku

Oświadczenie spadkobiercy o przyjęciu lub odrzucenia spadku składa się przed sądem lub przed notariuszem w formie aktu notarialnego.

Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.

Oświadczenie spadkobiercy o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku, za wyjątkiem przypadków, gdy spadkobiercą jest osoba niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co, do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna.

Informacje i dokumenty niezbędne do przygotowania aktu notarialnego:

 • dane osobowe stawającego: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu), PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania;
 • wypis aktu zgonu osoby zmarłej, po której odrzucany jest spadek lub prawomocne postanowienie sądu rejonowego o stwierdzeniu zgonu bądź prawomocne postanowienie sądu rejonowego o uznaniu za zmarłego;
 • jeżeli odrzucenie spadku ma nastąpić w imieniu małoletnich dzieci, wymagane jest postanowienie sądu rejonowego o zgodzie na odrzucenie spadku.

Najem

Umowa, w której wynajmujący zobowiązuje się oddać przedmiot najmu do używania najemcy, na czas oznaczony lub nieoznaczony, w zamian za wynagrodzenie w postaci czynszu płaconego przez najemcę. Przedmiotem najmu mogą być rzeczy ruchome, jak również nieruchomości, a także części rzeczy, jako całości lub nawet jej części składowe.

Umowa najmu lokalu mieszkalnego – szczególna umowa najmu dotycząca lokalu służącego najemcy do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych jego i jego rodziny. Najem lokalu mieszkalnego podlega przepisom ogólnym Kodeksu cywilnego dotyczącym najmu (art. 659-679), a także przepisom szczególnym Kodeksu cywilnego dotyczącego najmu lokali (art. 680-692). Ponadto, umowa najmu lokalu mieszkalnego musi spełniać zasady określone w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) Nie musi być zawierana w formie aktu notarialnego.

Informacje i dokumenty niezbędne do przygotowania aktu notarialnego:

 • dane osobowe wynajmującego i najemcy: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu), PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania;
 • informacja o przedmiocie najmu na przykład mieszkaniu;
 • ustalenia stron, co do wysokości czynszu i sposobu używania przedmiotu najmu.

Intercyza

Umowa majątkowa małżeńska potocznie nazywana intercyzą, to umowa zawierana pomiędzy małżonkami lub osobami zamierzającymi wstąpić w związek małżeński, prowadząca do wprowadzenia odmiennego aniżeli ustawowy, majątkowego ustroju małżeńskiego. Umowa majątkowa małżeńska spisywana jest w formie aktu notarialnego przez notariusza, przed lub po zawarciu małżeństwa. W interesie małżonka leży poinformowanie wierzycieli o fakcie zawarcia umowy oraz jej rodzaju, dlatego, że zgodnie z art. 471 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: Małżonek może powoływać się względem innych osób na umowę majątkową małżeńską, gdy jej zawarcie oraz rodzaj były tym osobom wiadome. Umowa majątkowa małżeńska nie może mieć mocy wstecznej. Zatem małżonkowie mogą odpowiadać za zobowiązania powstałe przed zawarciem umowy.

Rodzaje intercyzy:

umowa wyłączająca wspólność majątkową (wprowadzająca rozdzielność majątkową albo rozdzielność z wyrównaniem dorobków);

umowa rozszerzająca wspólność majątkową;

umowa ograniczająca wspólność majątkową;

umowa przywracająca wspólność ustawową.

Informacje i dokumenty niezbędne do przygotowania aktu notarialnego:

 • dane osobowe stawających: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu), PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania;
 • akt małżeństwa lub informacje o planowanym zawarciu związku małżeńskiego, gdy umowa jest przedmałżeńska.

Fundacja

Jest to forma prawna organizacji pozarządowej, której istotnym elementem jest kapitał przeznaczony na określony cel oraz statut zawierający reguły dysponowania tym kapitałem.

Fundacja jest zakładem (osobą prawną typu zakładowego), a więc – w odróżnieniu od np. stowarzyszeń, związków zawodowych, partii, samorządów zawodowych i innych korporacji – nie ma członków (jest bezosobowa). Jest przez to bardziej niezależna niż korporacja od osób fizycznych, o celu, majątku, zasadach działania decyduje jej twórca, czyli fundator będący osobą fizyczną lub prawną.

Inne cechy charakteryzujące fundację

ma wyodrębniony majątek;realizuje cel społecznie lub gospodarczo użyteczny, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami;

 1. jest organizacją nienastawioną na zysk;ma osobowość prawną;

  działa w oparciu o statut, tj. dokument, określający nazwę organizacji, jej cele, wewnętrzną strukturę itp.;

  jest rejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym;

  może prowadzić działalność gospodarczą, a uzyskane zyski przeznacza na swoją działalność statutową.

Informacje i dokumenty niezbędne do przygotowania aktu notarialnego

 • dane osobowe fundatora, dla osób fizycznych: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu), PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania; dla osoby prawnej lub innego podmiotu: pełna nazwa firmy, dane osobowe jej przedstawicieli, numer rejestru, REGON, NIP, adres siedziby;
 • firma fundacji;
 • siedziba fundacji;
 • cele fundacji;
 • sposób realizacji celów fundacji;
 • oznaczenie, czy fundacja będzie miała możliwość prowadzenia działalności gospodarczej;
 • wysokość funduszu założycielskiego, a także sposób jego wniesienia (wkład pieniężny, aport – wkład niepieniężny); jeśli fundacja będzie prowadziła działalność gospodarczą oznaczenie kwoty przeznaczonej z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą (nie mniej niż 1.000 zł);
 • przedmiot działalności fundacji, jeśli Fundacja będzie prowadziła działalność gospodarczą.

Dzierżawa

Dzierżawa polega na udostępnieniu innej osobie prawa lub rzeczy, natomiast nie przenosi własności. Przedmiotem dzierżawy może być tylko rzecz lub prawo przynoszące pożytki. Istotą dzierżawy jest to, że wydzierżawiający na oznaczony czas oddaje dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków, w zamian za co, dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu czynsz. Dzierżawić można zarówno rzeczy, jak i prawa. Odpłatność z tytułu umowy dzierżawy może ulec ograniczeniu do samego uiszczania należnych podatków i ponoszenia innych ciężarów związanych z własnością lub posiadaniem gruntu.

Gdy wydzierżawiającym jest właściciel, umowa dzierżawy, podobnie jak umowa najmu, może być ujawniona przez wpis w dziale III księgi wieczystej.

Informacje i dokumenty niezbędne do przygotowania aktu notarialnego dzierżawy:

 • dane osobowe wydzierżawiającego i dzierżawcy: ich imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu), PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania;
 • informacje na temat okresu trwania dzierżawy oraz kwoty rat czynszu;
 • numer księgi wieczystej nieruchomości.

Dział spadku

Termin oznaczający podział majątku spadkowego pomiędzy poszczególnych spadkobierców.
Spadkobiercy nabywają spadek w chwili jego otwarcia i z tą chwilą powstaje pomiędzy nimi wspólność majątku spadkowego. Jej zniesienie może nastąpić na żądanie uprawnionych, w formie działu spadku, co skutkować będzie nabyciem przez poszczególnych spadkobierców wyłącznych praw do składników majątku spadkowego.

 • Dział spadkumoże nastąpić poprzez zawarcie umowy między wszystkimi spadkobiercami lub na mocy orzeczenia sądu;
 • umowny dział spadku może objąć cały spadek lub być ograniczony do części spadku;
 • jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość, to umowa powinna być zawarta w formie aktu notarialnego, a jeśli przedsiębiorstwo, to umowa o jego dział powinna mieć formę pisemną z podpisami notarialnie poświadczonymi;
 • przedmiotem działu spadku mogą być wyłącznie aktywa, natomiast podział długów następuje z mocy prawa, odpowiednio do podziału aktywów;
 • roszczenie o dział spadku nie ulega przedawnieniu.

Informacje i dokumenty niezbędne do przygotowania aktu notarialnego działu spadku:

 • dane osobowe osób biorących udział w dziale spadku: ich imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu), PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania;
 • dokument stanowiący podstawę nabycia spadku: wypis aktu poświadczenia dziedziczenia lub prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku;
 • numer księgi wieczystej nieruchomości;
 • zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku lub że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia;
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu nieruchomości, zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy – dla gruntu;
 • wypis z rejestru gruntów lub wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, jeśli dla sprzedawanej działki będzie składany wniosek o założenie księgi wieczystej (na dokumentach winna być umieszczona adnotacja, że dokument stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej);
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, gdy następuje podział;
 • opis zabudowań na nieruchomości lub wypis z kartoteki budynków;
 • informacja o wysokości ewentualnych spłat czy dopłat.

Dożywocie

Umowa o dożywocie lub umowa dożywocia to rodzaj umowy cywilnoprawnej, na mocy, której nabywca w zamian za przeniesienie na jego rzecz własności nieruchomości, zobowiązuje się zapewnić zbywcy albo osobie dla niego bliskiej, dożywotnie utrzymanie. Co przy braku odmiennych postanowień oznacza, iż nabywca powinien zbywcę przyjąć, jako domownika, dostarczać mu pożywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym. Umowa dożywocia uregulowana jest w art. 908 do 916 kodeksu cywilnego. Umowa dożywocia w swojej treści może zawierać służebność mieszkania lub inna służebność osobistą albo spełnianie powtarzających się świadczeń w pieniądzach lub rzeczach oznaczonych, co do gatunku.

Umowa dożywocia skutkuje przeniesieniem własności nieruchomości, dlatego musi być zawarta w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Przeniesienie własności nieruchomości jednocześnie powoduje obciążenie nieruchomości prawem dożywocia.

Informacje i dokumenty niezbędne do przygotowania aktu notarialnego dożywocia:

 • dane osobowe zbywcy, dla osób fizycznych: ich imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu), PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania;
 • dane osobowe nabywcy, jak wyżej;
 • ewentualnie dane osobowe dożywotnika innego niż zbywca;
 • wskazanie bliskości pomiędzy zbywca i dożywotnikiem;
 • precyzyjne określenie zbywanego przedmiotu;
 • określenie wartości rynkowej przedmiotu zbycia;
 • numer księgi wieczystej;
 • w sytuacji gdy darczyńca nabył lokal na podstawie umowy darowizny (po dniu 01 stycznia 2007 roku), dziedziczenia lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności, niezbędne jest zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku lub że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia;
 • odpisy skrócone aktów urodzenia lub małżeństwa wykazujące stopień pokrewieństwa pomiędzy darczyńcą (darczyńcami) a obdarowanym (obdarowanymi);
 • informacja, czy na rzecz dożywotnika będzie ustanawiana służebność osobista mieszkania lub mieszkania lub inna służebność osobistą albo spełnianie powtarzających się świadczeń w pieniądzach lub rzeczach oznaczonych, co do gatunku;
 • warunki i data wydania przedmiotu zbycia;
 • inne warunki dożywocia.

Depozyt notarialny

Notariusz w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością, ma prawo przyjąć na przechowanie, w celu wydania ich osobie wskazanej przy złożeniu lub jej następcy prawnemu, papiery wartościowe albo pieniądze w walucie polskiej lub obcej. Dla udokumentowania tych czynności notariusz prowadzi specjalne konto bankowe. Z przyjęcia depozytu Notariusz spisuje protokół, w formie aktu notarialnego.

Depozyt notarialny ma szczególne znaczenie w obrocie nieruchomościami, gdy zapłata następuje gotówką oraz chociaż częściowo ze środków własnych kupującego. Umowa zbycia nieruchomości nie może zawierać warunków ani zastrzegać terminu, zatem skutecznie przenosi własność nieruchomości na kupującego. Przejście własności nie zależy od zapłaty ceny. Notariusz ma obowiązek wpisania do umowy klauzuli o poddaniu się przez kupującego uproszczonej egzekucji. Nie daje jednak gwarancji dysponowania przez kupującego mieniem wystarczającym do wyegzekwowania ceny nabycia. Z drugiej strony nie zawsze kupujący bez obawy o zawarcie umowy przeniesienia własności, zechce środki własne jeszcze przed umową wpłacić na konto sprzedającego. Podobna sytuacja rodząca obawy stron występuje, gdy pieniądze są przynoszone i rozliczane bezpośrednio w trakcie zawierania umowy między stronami lub poprzez uruchomienie drogą internetową środków na rachunku kupującego. Wobec tego wpłata na konto depozytowe notariusza a następnie sformułowanie warunków, jakie mają być spełnione, przed wypłatą środków przez notariusza, jest bardzo bezpieczną dla obu stron formą realizacji płatności.

Podsumowując należy wskazać na zalety depozytu notarialnego:

 • zabezpiecza interes obu stron umowy kupna;
 • stanowi dowód posiadania przez kupującego środków wystarczających na nabycie nieruchomości;
 • pozwala kupującemu nie wpłacać środków przed zawarciem umowy;
 • zapewnia bezpieczeństwo środków zdeponowanych na bezpiecznym rachunku notariusza;
 • środki zostają przelane na rachunek sprzedającego dopiero po spełnieniu się warunków z protokołu przyjęcia do depozytu, takich jak zawarcie umowy sprzedaży, wydanie lokalu, wpisanie własności nabywcy do księgi wieczystej, wymeldowanie sprzedającego i innych osób itp., natomiast w przypadku gdyby umowa sprzedaży nie doszła do skutku, środki wracają na rachunek wskazany przez kupującego.

Numer rachunku depozytowego: 50 1020 5558 1111 1280 7370 0285

Darowizna

Darowizna to rodzaj umowy nazwanej prawa cywilnego, której celem jest nieodpłatne przysporzenie obdarowanemu korzyści kosztem majątku darczyńcy.

Stronami umowy darowizny są darczyńca to jest strona zobowiązująca się do dokonania przysporzenia i obdarowany, czyli strona na rzecz, której darowizna jest dokonywana.

Po stronie darującej jak i obdarowanej może występować więcej niż jedna osoba. Darować można jeden niepodzielny przedmiot jak i udziały w takim przedmiocie.

Przedmiotem darowizny mogą być prawa majątkowe, a także prawa niemające takiej wartości dla stron umowy.

Oświadczenie darczyńcy powinno być pod rygorem nieważności złożone w formie aktu notarialnego, jednakże darowizna staje się ważna w momencie, gdy obiecane świadczenie zostaje spełnione. Gdy przedmiotem darowizny jest nieruchomość, niezbędne jest sporządzenie aktu notarialnego.

Darczyńca może odwołać darowiznę, gdy obdarowany zachował się w stosunku do niego w sposób rażąco niewdzięczny, pismem zawierającym oświadczenie skierowanym do obdarowanego.

Gdy darczyńca popadnie w niedostatek, obdarowany zobowiązany jest dostarczać darczyńcy środków do życia, lub może zwolnić się od tego obowiązku zwracając równowartość darowizny.

Informacje niezbędne do przygotowania aktu notarialnego darowizny:

 • dane osobowe darczyńcy (darczyńców), dla osób fizycznych: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu), PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania; dla osoby prawnej lub innego podmiotu: pełna nazwa firmy, dane osobowe jej przedstawicieli, numer rejestru, REGON, NIP, adres siedziby;
 • dane osobowe obdarowanego (obdarowanych) jak wyżej;
 • wskazanie stopnia pokrewieństwa (powinowactwa) pomiędzy darczyńcą i obdarowanym,
 • precyzyjne określenie przedmiotu darowizny;
 • określenie wartości rynkowej przedmiotu darowizny.

Informacje i dokumenty niezbędne do sporządzenia aktu notarialnego darowizny lokalu mieszkalnego:

 • dane osobowe darczyńcy i obdarowanego, jak wyżej;
 • dokument stanowiący podstawę nabycia lokalu tj.: wypis aktu notarialnego sprzedaży lub darowizny, wypis aktu poświadczenia dziedziczenia lub prawomocnego postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, umowa działu spadku;
 • numer księgi wieczystej;
 • w sytuacji, gdy darczyńca nabył lokal na podstawie umowy darowizny (po dniu 01 stycznia 2007 roku), dziedziczenia lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności, niezbędne jest zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia;
 • odpisy skrócone aktów urodzenia lub małżeństwa wykazujące stopień pokrewieństwa pomiędzy darczyńcą (darczyńcami) a obdarowanym (obdarowanymi);
 • informacja czy na rzecz darczyńcy (darczyńców) będzie ustanawiana służebność osobista mieszkania;
 • warunki i data wydania przedmiotu darowizny.

Informacje i dokumenty niezbędne do sporządzenia aktu notarialnego darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

 • dane osobowe darczyńcy i obdarowanego, jak wyżej;
 • dokument stanowiący podstawę nabycia tj.: przydział, wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, wypis aktu poświadczenia dziedziczenia lub prawomocnego postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, prawomocnego postanowienia o dziale spadku, itd.;
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym prawie do lokalu oraz o fakcie, że Spółdzielnia posiada tytuł prawny do gruntu pod budynkiem;
 • jeżeli dla lokalu jest prowadzona księga wieczysta, to numer księgi wieczystej;
 • w sytuacji, gdy darczyńca nabył lokal na podstawie umowy darowizny (po dniu 01 stycznia 2007 roku), dziedziczenia lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności, niezbędne jest zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia;
 • odpisy skrócone aktów urodzenia lub małżeństwa wykazujące stopień pokrewieństwa pomiędzy darczyńcą (darczyńcami) a obdarowanym (obdarowanymi);
 • warunki i data wydania przedmiotu darowizny.

Informacje i dokumenty niezbędne do sporządzenia aktu notarialnego darowizny gruntu:

 • dane osobowe darczyńcy i obdarowanego, jak wyżej;
 • dokument stanowiący podstawę nabycia tj.: przydział, wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, wypis aktu poświadczenia dziedziczenia lub prawomocnego postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, prawomocnego postanowienia o dziale spadku, itd.;
 • numer księgi wieczystej nieruchomości;
 • w sytuacji, gdy darczyńca nabył lokal na podstawie umowy darowizny (po dniu 01 stycznia 2007 roku), dziedziczenia lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności, niezbędne jest zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia;
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu nieruchomości; zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy;
 • wypis z rejestru gruntów lub wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, jeśli dla sprzedawanej działki będzie składany wniosek o założenie księgi wieczystej (na dokumentach winna być umieszczona adnotacja, że dokument stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej);
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, gdy następuje podział;
 • opis zabudowań na nieruchomości lub wypis z kartoteki budynków;
 • odpisy skrócone aktów urodzenia lub małżeństwa wykazujące stopień pokrewieństwa pomiędzy darczyńcą (darczyńcami) a obdarowanym (obdarowanymi);
 • informacja czy na rzecz darczyńcy (darczyńców) będzie ustanawiana służebność osobista mieszkania;
 • warunki i data wydania przedmiotu darowizny.