Zbigniew Ekiert

Kancelaria Notarialna

Notariusz gorzów czynności notarialne

Dożywocie

Umowa o dożywocie lub umowa dożywocia to rodzaj umowy cywilnoprawnej, na mocy, której nabywca w zamian za przeniesienie na jego rzecz własności nieruchomości, zobowiązuje się zapewnić zbywcy albo osobie dla niego bliskiej, dożywotnie utrzymanie. Co przy braku odmiennych postanowień oznacza, iż nabywca powinien zbywcę przyjąć, jako domownika, dostarczać mu pożywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym. Umowa dożywocia uregulowana jest w art. 908 do 916 kodeksu cywilnego. Umowa dożywocia w swojej treści może zawierać służebność mieszkania lub inna służebność osobistą albo spełnianie powtarzających się świadczeń w pieniądzach lub rzeczach oznaczonych, co do gatunku.

Umowa dożywocia skutkuje przeniesieniem własności nieruchomości, dlatego musi być zawarta w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Przeniesienie własności nieruchomości jednocześnie powoduje obciążenie nieruchomości prawem dożywocia.

Informacje i dokumenty niezbędne do przygotowania aktu notarialnego dożywocia:

 • dane osobowe zbywcy, dla osób fizycznych: ich imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu), PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania;
 • dane osobowe nabywcy, jak wyżej;
 • ewentualnie dane osobowe dożywotnika innego niż zbywca;
 • wskazanie bliskości pomiędzy zbywca i dożywotnikiem;
 • precyzyjne określenie zbywanego przedmiotu;
 • określenie wartości rynkowej przedmiotu zbycia;
 • numer księgi wieczystej;
 • w sytuacji gdy darczyńca nabył lokal na podstawie umowy darowizny (po dniu 01 stycznia 2007 roku), dziedziczenia lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności, niezbędne jest zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku lub że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia;
 • odpisy skrócone aktów urodzenia lub małżeństwa wykazujące stopień pokrewieństwa pomiędzy darczyńcą (darczyńcami) a obdarowanym (obdarowanymi);
 • informacja, czy na rzecz dożywotnika będzie ustanawiana służebność osobista mieszkania lub mieszkania lub inna służebność osobistą albo spełnianie powtarzających się świadczeń w pieniądzach lub rzeczach oznaczonych, co do gatunku;
 • warunki i data wydania przedmiotu zbycia;
 • inne warunki dożywocia.

Depozyt notarialny

Notariusz w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością, ma prawo przyjąć na przechowanie, w celu wydania ich osobie wskazanej przy złożeniu lub jej następcy prawnemu, papiery wartościowe albo pieniądze w walucie polskiej lub obcej. Dla udokumentowania tych czynności notariusz prowadzi specjalne konto bankowe. Z przyjęcia depozytu Notariusz spisuje protokół, w formie aktu notarialnego.

Depozyt notarialny ma szczególne znaczenie w obrocie nieruchomościami, gdy zapłata następuje gotówką oraz chociaż częściowo ze środków własnych kupującego. Umowa zbycia nieruchomości nie może zawierać warunków ani zastrzegać terminu, zatem skutecznie przenosi własność nieruchomości na kupującego. Przejście własności nie zależy od zapłaty ceny. Notariusz ma obowiązek wpisania do umowy klauzuli o poddaniu się przez kupującego uproszczonej egzekucji. Nie daje jednak gwarancji dysponowania przez kupującego mieniem wystarczającym do wyegzekwowania ceny nabycia. Z drugiej strony nie zawsze kupujący bez obawy o zawarcie umowy przeniesienia własności, zechce środki własne jeszcze przed umową wpłacić na konto sprzedającego. Podobna sytuacja rodząca obawy stron występuje, gdy pieniądze są przynoszone i rozliczane bezpośrednio w trakcie zawierania umowy między stronami lub poprzez uruchomienie drogą internetową środków na rachunku kupującego. Wobec tego wpłata na konto depozytowe notariusza a następnie sformułowanie warunków, jakie mają być spełnione, przed wypłatą środków przez notariusza, jest bardzo bezpieczną dla obu stron formą realizacji płatności.

Podsumowując należy wskazać na zalety depozytu notarialnego:

 • zabezpiecza interes obu stron umowy kupna;
 • stanowi dowód posiadania przez kupującego środków wystarczających na nabycie nieruchomości;
 • pozwala kupującemu nie wpłacać środków przed zawarciem umowy;
 • zapewnia bezpieczeństwo środków zdeponowanych na bezpiecznym rachunku notariusza;
 • środki zostają przelane na rachunek sprzedającego dopiero po spełnieniu się warunków z protokołu przyjęcia do depozytu, takich jak zawarcie umowy sprzedaży, wydanie lokalu, wpisanie własności nabywcy do księgi wieczystej, wymeldowanie sprzedającego i innych osób itp., natomiast w przypadku gdyby umowa sprzedaży nie doszła do skutku, środki wracają na rachunek wskazany przez kupującego.

Numer rachunku depozytowego: 50 1020 5558 1111 1280 7370 0285

Darowizna

Darowizna to rodzaj umowy nazwanej prawa cywilnego, której celem jest nieodpłatne przysporzenie obdarowanemu korzyści kosztem majątku darczyńcy.

Stronami umowy darowizny są darczyńca to jest strona zobowiązująca się do dokonania przysporzenia i obdarowany, czyli strona na rzecz, której darowizna jest dokonywana.

Po stronie darującej jak i obdarowanej może występować więcej niż jedna osoba. Darować można jeden niepodzielny przedmiot jak i udziały w takim przedmiocie.

Przedmiotem darowizny mogą być prawa majątkowe, a także prawa niemające takiej wartości dla stron umowy.

Oświadczenie darczyńcy powinno być pod rygorem nieważności złożone w formie aktu notarialnego, jednakże darowizna staje się ważna w momencie, gdy obiecane świadczenie zostaje spełnione. Gdy przedmiotem darowizny jest nieruchomość, niezbędne jest sporządzenie aktu notarialnego.

Darczyńca może odwołać darowiznę, gdy obdarowany zachował się w stosunku do niego w sposób rażąco niewdzięczny, pismem zawierającym oświadczenie skierowanym do obdarowanego.

Gdy darczyńca popadnie w niedostatek, obdarowany zobowiązany jest dostarczać darczyńcy środków do życia, lub może zwolnić się od tego obowiązku zwracając równowartość darowizny.

Informacje niezbędne do przygotowania aktu notarialnego darowizny:

 • dane osobowe darczyńcy (darczyńców), dla osób fizycznych: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu), PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania; dla osoby prawnej lub innego podmiotu: pełna nazwa firmy, dane osobowe jej przedstawicieli, numer rejestru, REGON, NIP, adres siedziby;
 • dane osobowe obdarowanego (obdarowanych) jak wyżej;
 • wskazanie stopnia pokrewieństwa (powinowactwa) pomiędzy darczyńcą i obdarowanym,
 • precyzyjne określenie przedmiotu darowizny;
 • określenie wartości rynkowej przedmiotu darowizny.

Informacje i dokumenty niezbędne do sporządzenia aktu notarialnego darowizny lokalu mieszkalnego:

 • dane osobowe darczyńcy i obdarowanego, jak wyżej;
 • dokument stanowiący podstawę nabycia lokalu tj.: wypis aktu notarialnego sprzedaży lub darowizny, wypis aktu poświadczenia dziedziczenia lub prawomocnego postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, umowa działu spadku;
 • numer księgi wieczystej;
 • w sytuacji, gdy darczyńca nabył lokal na podstawie umowy darowizny (po dniu 01 stycznia 2007 roku), dziedziczenia lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności, niezbędne jest zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia;
 • odpisy skrócone aktów urodzenia lub małżeństwa wykazujące stopień pokrewieństwa pomiędzy darczyńcą (darczyńcami) a obdarowanym (obdarowanymi);
 • informacja czy na rzecz darczyńcy (darczyńców) będzie ustanawiana służebność osobista mieszkania;
 • warunki i data wydania przedmiotu darowizny.

Informacje i dokumenty niezbędne do sporządzenia aktu notarialnego darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

 • dane osobowe darczyńcy i obdarowanego, jak wyżej;
 • dokument stanowiący podstawę nabycia tj.: przydział, wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, wypis aktu poświadczenia dziedziczenia lub prawomocnego postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, prawomocnego postanowienia o dziale spadku, itd.;
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym prawie do lokalu oraz o fakcie, że Spółdzielnia posiada tytuł prawny do gruntu pod budynkiem;
 • jeżeli dla lokalu jest prowadzona księga wieczysta, to numer księgi wieczystej;
 • w sytuacji, gdy darczyńca nabył lokal na podstawie umowy darowizny (po dniu 01 stycznia 2007 roku), dziedziczenia lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności, niezbędne jest zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia;
 • odpisy skrócone aktów urodzenia lub małżeństwa wykazujące stopień pokrewieństwa pomiędzy darczyńcą (darczyńcami) a obdarowanym (obdarowanymi);
 • warunki i data wydania przedmiotu darowizny.

Informacje i dokumenty niezbędne do sporządzenia aktu notarialnego darowizny gruntu:

 • dane osobowe darczyńcy i obdarowanego, jak wyżej;
 • dokument stanowiący podstawę nabycia tj.: przydział, wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, wypis aktu poświadczenia dziedziczenia lub prawomocnego postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, prawomocnego postanowienia o dziale spadku, itd.;
 • numer księgi wieczystej nieruchomości;
 • w sytuacji, gdy darczyńca nabył lokal na podstawie umowy darowizny (po dniu 01 stycznia 2007 roku), dziedziczenia lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności, niezbędne jest zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia;
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu nieruchomości; zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy;
 • wypis z rejestru gruntów lub wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, jeśli dla sprzedawanej działki będzie składany wniosek o założenie księgi wieczystej (na dokumentach winna być umieszczona adnotacja, że dokument stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej);
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, gdy następuje podział;
 • opis zabudowań na nieruchomości lub wypis z kartoteki budynków;
 • odpisy skrócone aktów urodzenia lub małżeństwa wykazujące stopień pokrewieństwa pomiędzy darczyńcą (darczyńcami) a obdarowanym (obdarowanymi);
 • informacja czy na rzecz darczyńcy (darczyńców) będzie ustanawiana służebność osobista mieszkania;
 • warunki i data wydania przedmiotu darowizny.

Alimenty

Bezwzględnie obowiązujące przepisy o alimentacji, nie stanowią przeszkody do zawarcia umowy o ustalenie obowiązku alimentacyjnego, w formie aktu notarialnego. Warunkiem jest ustalenie przez strony takiej umowy wysokości świadczeń alimentacyjnych odpowiadającej usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego i majątkowym możliwością zobowiązanego. Wiąże się to oczywiście z koniecznością zmiany umowy w miarę zmiany potrzeb i owych możliwości.

Informacje i dokumenty niezbędne do sporządzenia aktu notarialnego umowy o ustalenie obowiązku alimentacyjnego:

 • dane osobowe uprawnionego i zobowiązanego: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu), PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania;
 • informacja o dochodach i ich źródle dotycząca uprawnionego i zobowiązanego;
 • wysokość świadczenia;
 • terminy zapłaty kolejnych rat.