Zbigniew Ekiert

Kancelaria Notarialna

Opłaty sądowe

Niektóre czynności notarialne wymagają dokonania zmian w księgach wieczystych. Sądy Rejonowe prowadzące księgi wieczyste pobierają opłaty za założenie księgi wieczystej oraz za zmiany ich treści. Gdy aktem notarialnym dokumentuje się przeniesienie, zmianę lub zrzeczenie się prawa ujawnionego w księdze wieczystej albo ustanowienie prawa podlegającego ujawnieniu w księdze wieczystej, bądź obejmuje czynność przenoszącą własność nieruchomości, chociażby dla tej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta, notariusz ma obowiązek zamieścić w akcie wniosek o założenie księgi wieczystej i dokonanie w niej wpisu. Wniosek taki musi zawierać wszystkie dane wymagane przepisami kodeksu postępowania cywilnego. Jeżeli akt notarialny zawiera wniosek o założenie księgi wieczystej lub o wpis do księgi wieczystej, o którym mowa powyżej, to podlega on opłacie sądowej. Notariusz ma obowiązek pobrać od wnioskodawców tę opłatę. Notariusz obowiązany jest uzależnić sporządzenie aktu notarialnego od uprzedniego uiszczenia przez strony należnej opłaty sądowej. Pobraną opłatę sądową notariusz przekazuje właściwemu sądowi rejonowemu.

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych