Zbigniew Ekiert

Kancelaria Notarialna

Wydziedziczenie

Wydziedziczenie to pozbawienie zstępnych, małżonka lub rodziców spadkodawcy prawa do zachowku. Może ono być dokonane tylko w testamencie i wyłącznie z przyczyn wskazanych przez ustawodawcę w art. 1008 kodeksu cywilnego.

Wydziedziczenie może nastąpić, gdy uprawniony do zachowku:

  • wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego,
  • dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci,
  • uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Żadne inne przyczyny nie mogą stanowić podstawy wydziedziczenia.

Informacje i dokumenty niezbędne do przygotowania testamentu notarialnego

  • dane osobowe sporządzającego testament (testatora): imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, adres zamieszkania, PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu);
  • dane osobowe osoby powoływanej do spadku (spadkobiercy): imiona, nazwiska, imiona rodziców, PESEL lub data urodzenia, a w przypadku osoby prawnej – pełna firma/nazwa numery rejestru, REGON, adres siedziby;
  • w przypadku zapisu lub zapisu windykacyjnego w testamencie – określenie przedmiotu zapisu, numer księgi wieczystej w przypadku nieruchomości;
  • informacje dotyczące ewentualnego wydziedziczenia.