Zbigniew Ekiert

Kancelaria Notarialna

Przewłaszczenie na zabezpieczenie

Jest to forma zabezpieczenia pożyczki, poprzez przeniesienie na wierzyciela własności (użytkowania wieczystego) nieruchomości, wraz z zobowiązaniem wierzyciela do przeniesienia z powrotem własności (użytkowania wieczystego) nieruchomości, po spłacie pożyczki. Strony mogą postanowić, że nie nastąpi wydanie nieruchomości i po zawarciu umowy pozostanie ona nadal w posiadaniu zbywcy. Umowa ta, ponieważ przenosi własność nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Taka sama forma musi być zachowana dla powrotnego przeniesienia własności z wierzyciela na byłego dłużnika, po spłacie długu.

Informacje i dokumenty niezbędne do przygotowania aktu notarialnego:

  • dane osobowe stawających: imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, adres zamieszkania, adres dla doręczeń, PESEL, NIP, seria i numer dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu), a w przypadku osoby prawnej – pełna firma/nazwa numery rejestru, adres siedziby, REGON, NIP, dane przedstawicieli reprezentujących Spółkę;
  • określenie przedmiotu przeniesienia własności;
  • określenie wysokości pożyczki oraz sposobu jej płatności;
  • wskazanie terminu wydania przedmiotu przeniesienia własności;
  • termin zwrotu pożyczki;
  • dokument wskazujący na podstawę nabycia i stanowiący tytuł prawny do lokalu, np. wypis aktu notarialnego (umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy dożywocia, itd.);
  • podstawa nabycia – dokument, na podstawie, którego dana osoba nabyła prawo do lokalu, np. wypis/odpis postanowienia sądu lub inny dokument, zaś w przypadku nabycia nieruchomości w drodze dziedziczenia (ze spadku) – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (wypis/odpis postanowienia zawierający klauzulę, że postanowienie jest prawomocne) lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia;
  • numer księgi wieczystej nieruchomości;
  • jeśli strona umowy pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje umowny ustrój majątkowy (na podstawie zawartej przez małżonków umowy w formie aktu notarialnego) – wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową.