Zbigniew Ekiert

Kancelaria Notarialna

Dział spadku

Termin oznaczający podział majątku spadkowego pomiędzy poszczególnych spadkobierców.
Spadkobiercy nabywają spadek w chwili jego otwarcia i z tą chwilą powstaje pomiędzy nimi wspólność majątku spadkowego. Jej zniesienie może nastąpić na żądanie uprawnionych, w formie działu spadku, co skutkować będzie nabyciem przez poszczególnych spadkobierców wyłącznych praw do składników majątku spadkowego.

 • Dział spadkumoże nastąpić poprzez zawarcie umowy między wszystkimi spadkobiercami lub na mocy orzeczenia sądu;
 • umowny dział spadku może objąć cały spadek lub być ograniczony do części spadku;
 • jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość, to umowa powinna być zawarta w formie aktu notarialnego, a jeśli przedsiębiorstwo, to umowa o jego dział powinna mieć formę pisemną z podpisami notarialnie poświadczonymi;
 • przedmiotem działu spadku mogą być wyłącznie aktywa, natomiast podział długów następuje z mocy prawa, odpowiednio do podziału aktywów;
 • roszczenie o dział spadku nie ulega przedawnieniu.

Informacje i dokumenty niezbędne do przygotowania aktu notarialnego działu spadku:

 • dane osobowe osób biorących udział w dziale spadku: ich imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu), PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania;
 • dokument stanowiący podstawę nabycia spadku: wypis aktu poświadczenia dziedziczenia lub prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku;
 • numer księgi wieczystej nieruchomości;
 • zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku lub że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia;
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu nieruchomości, zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy – dla gruntu;
 • wypis z rejestru gruntów lub wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, jeśli dla sprzedawanej działki będzie składany wniosek o założenie księgi wieczystej (na dokumentach winna być umieszczona adnotacja, że dokument stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej);
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, gdy następuje podział;
 • opis zabudowań na nieruchomości lub wypis z kartoteki budynków;
 • informacja o wysokości ewentualnych spłat czy dopłat.