Zbigniew Ekiert

Kancelaria Notarialna

Notariusz Gorzów intercyza

Intercyza

Umowa majątkowa małżeńska potocznie nazywana intercyzą, to umowa zawierana pomiędzy małżonkami lub osobami zamierzającymi wstąpić w związek małżeński, prowadząca do wprowadzenia odmiennego aniżeli ustawowy, majątkowego ustroju małżeńskiego. Umowa majątkowa małżeńska spisywana jest w formie aktu notarialnego przez notariusza, przed lub po zawarciu małżeństwa. W interesie małżonka leży poinformowanie wierzycieli o fakcie zawarcia umowy oraz jej rodzaju, dlatego, że zgodnie z art. 471 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: Małżonek może powoływać się względem innych osób na umowę majątkową małżeńską, gdy jej zawarcie oraz rodzaj były tym osobom wiadome. Umowa majątkowa małżeńska nie może mieć mocy wstecznej. Zatem małżonkowie mogą odpowiadać za zobowiązania powstałe przed zawarciem umowy.

Rodzaje intercyzy:

umowa wyłączająca wspólność majątkową (wprowadzająca rozdzielność majątkową albo rozdzielność z wyrównaniem dorobków);

umowa rozszerzająca wspólność majątkową;

umowa ograniczająca wspólność majątkową;

umowa przywracająca wspólność ustawową.

Informacje i dokumenty niezbędne do przygotowania aktu notarialnego:

  • dane osobowe stawających: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu), PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania;
  • akt małżeństwa lub informacje o planowanym zawarciu związku małżeńskiego, gdy umowa jest przedmałżeńska.