Zbigniew Ekiert

Kancelaria Notarialna

Sprzedaż

Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Forma aktu notarialnego jest konieczna pod rygorem nieważności, gdy przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo użytkowania wieczystego, spadek lub udział w spadku. Natomiast, jeśli przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwo lub udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, wymagana jest forma pisemna z podpisami stron poświadczonymi notarialnie.

Informacje i dokumenty niezbędne do przygotowania umowa sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego lub użytkowego:

  • dane osobowe strony sprzedającej i kupującej: imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, adres zamieszkania, adres dla doręczeń, PESEL, NIP, seria i numer dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu), a w przypadku osoby prawnej – pełna firma/nazwa numery rejestru, adres siedziby, REGON, NIP, dane przedstawicieli reprezentujących Spółkę;
  • określenie przedmiotu sprzedaży;
  • określenie ceny sprzedaży oraz sposobu jej płatności;
  • wskazanie terminu wydania przedmiotu umowy;
  • dokument wskazujący na podstawę nabycia i stanowiący tytuł prawny do lokalu, np. wypis aktu notarialnego (umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy dożywocia, itd.);
  • podstawa nabycia – dokument, na podstawie, którego dana osoba nabyła prawo do lokalu, np. wypis/odpis postanowienia sądu lub inny dokument, zaś w przypadku nabycia nieruchomości w drodze dziedziczenia (ze spadku) – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (wypis/odpis postanowienia zawierający klauzulę, że postanowienie jest prawomocne) lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia;
  • numer księgi wieczystej;
  • jeśli strona umowy pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje umowny ustrój majątkowy (na podstawie zawartej przez małżonków umowy w formie aktu notarialnego) – wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową.