Zbigniew Ekiert

Kancelaria Notarialna

Podział majątku

Umowny podział majątku objętego wspólnością ustawową małżeńską może nastąpić w formie aktu notarialnego, w jednej umowie wraz z ustanowieniem rozdzielności majątkowej. Mogą też zostać zawarte dwie odrębne umowy. W zakresie podziału majątku przepisy prawa rodzinnego odsyłają do przepisów o dziale spadku a te z kolei do znoszenia współwłasności w częściach ułamkowych. Na skutek ustania wspólności ustawowej małżeńskiej, wspólność ta przekształca się we wspólność w częściach ułamkowych. Małżonkowie od chwili ustania wspólności majątkowej mają równe udziały w majątku, który był tą wspólnością objęty. Znoszenie współwłasności odbywa się przez fizyczny podział rzeczy albo przyznanie rzeczy jednemu z małżonków albo sprzedaż rzeczy. W drodze umowy małżonkowie mogą ustalić nierówne udziały, ze względu na różny stopień przyczynienia się do jego powstania.

Zatem podział może zawierać postanowienie o nie objęciu podziałem konkretnego przedmiotu, przyznanie go byłym małżonkom w równych lub nierównych częściach ułamkowych, przyznanie przedmiotu jednemu z byłych małżonków z obowiązkiem spłaty drugiego albo podział między małżonków przedmiotów majątku objętego wspólnością.

Informacje i dokumenty niezbędne do przygotowania aktu notarialnego:

  • dane osobowe stawających: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu), PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania;
  • wyrok rozwodowy lub wypis umowy majątkowej małżeńskiej znoszącej wspólność ustawową;
  • opis składników dzielonego majątku;
  • numer ksiąg wieczystych nieruchomości;
  • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu nieruchomości, zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy – dla gruntu;
  • wypis z rejestru gruntów lub wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, jeśli dla wydzielanej działki będzie składany wniosek o założenie księgi wieczystej (na dokumentach winna być umieszczona adnotacja, że dokument stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej);
  • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, gdy następuje podział;
  • opis zabudowań na nieruchomości lub wypis z kartoteki budynków;
  • informacja o wysokości ewentualnych spłat czy dopłat.