Zbigniew Ekiert

Kancelaria Notarialna

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo to umocowanie do działania w cudzym imieniu, oparte na oświadczeniu reprezentowanego.

Pełnomocnictwo stanowi jednostronną czynność prawną i nie czyni po stronie pełnomocnika obowiązku reprezentowania mocodawcy.

Udzielenie pełnomocnictwa jest czynnością prawną i wymaga przez mocodawcę posiadania zdolności do czynności prawnych, co najmniej takiej zdolności, jaka jest wymagana dla dokonania czynności, której dotyczy pełnomocnictwo.

Pełnomocnictwa możemy podzielić ze względu na rodzaj: pełnomocnictwo ogólne, do czynności zwykłego zarządu, pełnomocnictwo rodzajowe, obejmujące umocowanie do określonego rodzaju czynności oraz pełnomocnictwo szczególne, obejmujące umocowanie do konkretnej czynności prawnej. Pełnomocnictwa można udzielić ustnie, pisemnie, z poświadczonym podpisem, w formie aktu notarialnego.

Informacje i dokumenty niezbędne do przygotowania aktu notarialnego:

  • dane osobowe dającego pełnomocnictwo oraz pełnomocnika: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu), PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania;
  • określenie, do jakich czynności dający umocowuje pełnomocnika.